Máy trộn bê tông - vữa đa năng
Đăng ngày 08-02-2012 Lúc 07:17'- 3611 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 chiếc
MÁY TRỘN BÊ TÔNG, VỮA ĐA NĂNG. cối đứng
kiểu cưỡng bức, tự hành